۱۳۹۱ شهریور ۱۷, جمعه

یک عروس هزار داماد 2ﺑﺑﯾن ﻓرﺷﺎد ﻣن واﺳﮫ ازدواج ﺑﺎ ﺗو ﻋﻼوه ﺑر ﻣﮭﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐردم ﭼﻧد ﺗﺎ ﺷرط دارم . ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﺷرطﺷم طرز ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن ﻣﻧﮫ . اﮔﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﯽ ﺑﺎھﺎش ﺑﺳﺎزی از ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺑﮕو ﮐﮫ ﺟﻧﮓ اول ﺑﮫ
از ﺻﻠﺢ آﺧر .. ﺿﻣﻧﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﺎل ﺗوﻟدم ﺑﺎﯾد ﺳﮑﮫ ﻣﮭرﯾﮫ ام ﮐﻧﯽ . ھرﭼﻧد ﻣﮭرﯾﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ
ﻧﻣﯾﺎره . اﯾﻧﺎ ھﻣش ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯾﺧوام ﻣطﻣﺋن ﺷم ﮐﮫ ﺗو ﻣﻧو دوﺳت داری ازم ﺟدا ﻧﻣﯾﺷﯽ
و ﺑﮫ ﻋﺷق ﭘﺎﮐﻣون ﭘﺎﯾﺑﻧدی . اﯾﻧﺎرو ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﻓرﺷﺎد ﻣﺛل ﺧر ﮐﯾف ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ ﮔﻔت ھزارو
ﺳﯾﺻد و ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﺳﮑﮫ طﻼ ﮐﻣﮫ و ﻣن ﮔردش ﻣﯽ ﮐﻧم و دوھزار ﺳﮑﮫ طﻼ ﻣﯽ ﮐﻧم ..
ھرﺟورم ﮐﮫ دوﺳت داری ﺗو ﻣﮭﻣوﻧﯽ و ﺧﯾﺎﺑون ﺑﮕرد . ﻓﻘط ﻣراﻗب ﻣﻧﮑرات ﺑﺎش . دو ﻧﻔر ﮐﮫ
ﻋﺎﺷق ھم ﺑﺎﺷن و ﺑﯾﻧﺷون ﻋﻼﻗﮫ و ﺗﻔﺎھم ﺣﺎﮐم ﺑﺎﺷﮫ و اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷن اﯾن ﭼﯾزا ﺑراﺷون
ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .. ﻣن ﭘﯾش ﺧودم ﺣﺳﺎب ﮐردم ﮐﮫ اﮔﮫ ﻧﺗوﻧم اون ﻣرد ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ رو ﮐﮫ ﻣﯾﺧوام ﭘﯾدا ﮐﻧم ﺗﺎ
ﮐﯾرﺷو وارد ﮐوﺳم ﮐﻧﮫ و دﺧﺗرﯾﻣو ﺑﮕﯾره ﺧودم ﺑﮫ طور ﻣﺻﻧوﻋﯽ وارد ﮐﺎر ﺷم و داغ ﭘﺎره ﮐردن
ﺑﮑﺎرﺗﻣو ﺑﮫ دل ﻓرﺷﺎد ﺑذارم ﺗﺎزه ﯾﮫ ﺑﺎر ھم ﺑﮭش ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ دﺧﺗر ﻧﯾﺳﺗم واﺳﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺑﯾﺷﺗر و اﯾن
ﮐﮫ ﻓﮑر ﻧﮑﻧﮫ دﻓﻌﮫ ﭘﯾش دروغ ﮔﻔﺗم ﯾﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ ھم اﯾن ﻣوﺿوع رو ﭘﯾش ﮐﺷﯾدم . -ﻓرﺷﺎد ﺟﺎن ﺗو
ﺧودت ﺧوب ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﮐﺎﻣران رو ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷﺗم ﺣﺎﻻ ﻗﺳﻣت ﻧﺑوده ﺧواﺳت ﺧدا ﺑوده
ھرﭼﯽ ﺑوده ﺑﺎزی ﺳر ﻧوﺷت اوﻧو از ﻣن ﮔرﻓﺗﮫ .. زﻧدﮔﯽ ﻣﺎل زﻧده ھﺎﺳت و ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﮐرد و
ﺧوش ﺑود و ﺗو ھم ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﻧﯽ . ﻣﺎ ﻗﺻد داﺷﺗﯾم ازدواج ﮐﻧﯾم ﺣﺳﺎب اﯾن روزارو ﻧﻣﯽ ﮐردم .
ﺑﮭت ھم ﮔﻔﺗم ﻣن دﺧﺗر ﻧﯾﺳﺗم . اﻣﯾدوارم ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﯾﮫ ﺟوری ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎی . -اون دﻓﻌﮫ ھم ﺑﮭت ﮔﻔﺗم
ﺑرام ﻣﮭم ﻧﯾﺳت . ﻣن دوﺳﺗت دارم ﻋﺎﺷﻘﺗم ﺧوﺑﯽ و راﺣﺗﯽ ﺗو رو ﻣﯽ ﺧوام . ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﻣوﻧده ﮐﮫ
ﻓرﺷﺎدت رو ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ . ﻓرﺷﺎد ﺗو ﻣرده . ﯾﮫ آدم دﻣوﮐراﺗﮫ . ﺣﺎﻟﯾﺷﮫ ﮐﮫ داره ﭼﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ . ﻣﻧطق
ﺳرش ﻣﯾﺷﮫ .. ﺗو دﻟم ﮔﻔﺗم ﯾﮫ ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﺷوﻧت ﺑدم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗو دﯾووﻧﮫ ﺧوﻧﮫ ھم راھت ﻧدن . ﺗوﺑﺎھﺎم
اﯾن طور رﻓﺗﺎر ﮐردی ؟/؟ ﻋﺷق ﻣﻧو ازم ﮔرﻓﺗﯽ ؟/؟ ﻧﺎﺑودم ﮐردی ؟/؟ ﯾﮫ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺻدو ﭘﻧﺟﺎه ﻣﺗری
و ﯾﮫ زﻣﯾن دوﯾﺳت ﻣﺗری و ﯾﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﭘژو ﺑﮫ اﺳﻣم ﮐرد -ﻋزﯾزم ﺗو ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﯽ اﯾﻧﺎرو ﺑﮫ اﺳم ﻣن
ﮐردی ﺑﮭت ﻧﮫ ﺑﮕم ؟/؟ -ﻧﮫ ﻣﯽ دوﻧم ﺣﺎﻻ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر راھﻣون ﻧﯾﺳت ﺗو ﻣﺎل ﻣﻧﯽ ..
اﯾن ﺣرﻓش ﻟﺟﻣو در آورد ﺑﮫ ﮐﺎﻣران ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣﺎﻧﻊ .. ﺑرام ﺛروت و ﻣﺎل و ﻣﻧﺎل ھﯾﭻ ارزﺷﯽ
ﻧداﺷت وﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮕﯾرم . وﺟودم ﭘر از ﺧﺷم و ﮐﯾﻧﮫ ﺑود . .وﻗﺗﯽ ﺑﮭم ﮔﻔت ﺷب
ﺟﻣﻌﮫ ﻋروﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎراﺷﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدم و اون ﺑﯾﺷﺗر از ﻣن ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد وﻗﺗﯽ
ﺑﮭش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﯾﺧوام ﺑﺎھﺎش ﺑﯾﺎم .ﺑﺎﯾد ھر طوری ﮐﮫ ﺷده اون ﻣردی رو ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺗوی اﯾن
ﻣﺟﻠس ﺗورش ﻣﯽ ﮐردم . ﺧوب ﻣوﻗﻌﯽ ھم ﺑود . ﺗﺎزه ﭼﻧد روز از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘرﯾودم ﻣﯽ ﮔذﺷت و
ﻣن راﺣت ﻣﯽ ﺗوﻧﺳﺗم آب ﮐﯾر ھرﮐﯽ رو ﮐﮫ دوﺳت دارم ﺟذب ﮐﻧم . اون وﻗت ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﻣﯽ ﮐردم
ﺑﺎر دار ﺷم و ﺑﻌد ھم ﺑﺎ ﯾﮫ ﻋﺷوه ﮔری زود ﺧودﻣو ﻣﯾﻧداﺧﺗم ﺗو دام دﮐﺗر ﻓرﺷﺎد ﮐﮫ ﺗﺎ اون ﻣوﻗﻊ
درﺳش ﺗﻣوم ﺷده ﺑود . اﺻﻼ ﻧﯾﺎزی ﻧﺑود ﮐﮫ ازدواج ﮐﻧم ﺑﮭش ﮐوس ﺑدم . ھر وﻗت ﻣطﻣﺋن ﻣﯽ ﺷدم
از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ ﺑﺎر دارم ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارم ﮐﮫ ﺑﺎھﺎش ﺣﺎل ﮐﻧم و ﻗﺎل ﻗﺿﯾﮫ رو ﻣﯽ ﮐﻧدم وﺑﻌدا
ﻋروﺳﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾم . طوری ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺷﻧﮫ ﻣن ﺑﺎﺷﮫ . ھﻣﯾﺷﮫ . ﮐﺎرﻣو ﺑﻠد
ﺑودم ﻣﯽ دوﻧﺳﺗم ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧم . ﻋروﺳﯽ ھﻣﮑﺎر ﻓرﺷﺎد در ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻻر ھﺎی ﺑزرگ ﺷﮭر ﺑرﻣﯽ ﺷد ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺗو ﻧﺎرﻣﮏ . ﺑﺎ ﯾﮫ ﭘﯾرھن ﯾﮫ ﺳره آﺳﺗﯾن ﺣﻠﻘﮫ ای ﺗﻧﮓ و ﭼﺳﺑون و ﺳﯾﻧﮫ ﭼﺎک ﺑﮫ
رﻧﮓ ﻗرﻣز ﮔوﺟﮫ ای و ﺑﺎ ﯾﮫ ﻣﯾﮑﺎپ ﺷﯾطﺎﻧﯽ طوری وارد ﻣﺟﻠس ﺷدم ﮐﮫ ﭼﺷم ھﻣﮫ رو ﺧﯾره
ﮐرده ﺑودم ھﻣﮫ ﻧﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣن ﺑود . ﻧﯾﻣﯽ از ﺳﯾﻧﮫ ھﺎﻣو ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودم و ﺑﺎﺳن ﺑر ﺟﺳﺗﮫ
ام طوری ﺑﮫ ﭘﯾر ھﻧم ﭼﺳﺑﯾده ﺑود ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑرﺷﮭﺎی ﮐون و ﺧط ﻧﺎزک ﺷورﺗﻣو ﻧﺷون ﻣﯽ داد . از
ﺷوﻧﮫ ھﺎ ﯾﻌﻧﯽ از ھﻣون ﮔردن ﺗﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﺳطﺎی ﮐﻣرم ﻟﺧت ﺑود . ﺑﺎزو ﺑﮫ ﺑﺎزوی ﻓرﺷﺎد ﮔﺎم ﺑر ﻣﯽ
داﺷﺗم و اوﻧم از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ و ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود . ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣردا رو زﯾر
ﭼﺷﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﯾدم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﺑﺎ ﮐدوﻣﺷون ﻣﯾﺷﮫ راﺣت ﺗر ﮐﻧﺎر اوﻣد . دﯾدم ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﯾﺳت ﻧﻔر در
ھﻣون ﺑررﺳﯽ اول داوطﻠب ﻣﻧن . ﯾﮑﯾﺷوﻧو ﺧوش ﺗﯾپ ﺗر از ﺑﻘﯾﮫ دﯾدم ﺑﺎﻣوھﺎﯾﯽ ﺑور و ﭼﺷﺎﯾﯽ آﺑﯽ
و اﻧداﻣﯽ ورزﯾده و ﮐت و ﺷﻠوارﺷﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﻧش ﺑود . ﭼﻧد ﺑﺎر ﻧﮕﺎھﻣوﻧو ﺑﮫ ﺳوی ھم اﻧداﺧﺗﯾم . ﺣس
ﮐردم ﮐﮫ اون اھﻠﺷﮫ . وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻣران ﺑودم اھل ﺧﯾﺎﻧت ﻧﺑودم ﻣﺎ اوﻧﻔدر ﺑﺎ ھم ﺧوب و ﺻﻣﯾﻣﯽ
ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﺧﺻﻠﺗﮭﺎی ﻣردارو واﺳم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ داد . وﻗﺗﯽ ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﺗو اﯾﻧﺎرو از ﮐﺟﺎ
ﻣﯽ دوﻧﯽ ﻧﮑﻧﮫ ﺧودﺗم ﺗو اﯾن ﺧطﺎﯾﯽ . ﺑﮫ ﻋﺷق ﻣن ﻗﺳم ﺧورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﺧﯾﺎﻧت ﻧﮑرده و ﻧﻣﯽ ﮐﻧﮫ و
اﮔﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣردوﻧﮫ را داره ﻋﻠﺗش ﺑرﺧورد و ﻧﺷﺳت و ﺑر ﺧﺎﺳت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﯾﯾﮫ ﮐﮫ ھﻣﭼﯾن
وﯾژﮔﯾﮭﺎﯾﯽ دارن . وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اون آﻗﺎ ﺧوﺷﮕﻠﮫ دﯾد ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی ﺑﮭش دارم اوﻣد ﺟﻠو و ﮔﻔت
اﺳﺗﺎد ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯾﮕم ﺣﺎﻻ ﺑدون دﻋوت ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ؟/؟ﻣﺎ ﻓﺎﻣﯾﻼ رو ﻓراﻣوش ﮐردی -ﻓرﺷﺎد ﺟﺎن
اﻓﺗﺧﺎر آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ رو دارم ؟/؟-ﮐﺎﻣران ﺧﺎن ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎران و ھﻣﮑﻼس و دوﺳت
ﻗدﯾﻣﻣﮭو ﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ھم دارﯾم ﮐﮫ از دﺑﯽ دﻋوت ﻧﺎﻣﮫ ھم داره ﮐﮫ ﺑره ﺑﮫ اﯾروﻧﯽ ھﺎی اوﻧﺟﺎ
درس ﺑده اﯾن ﭼﻧد روزه رو ﻣﮭﻣون ﻣﺎن .. وﻓﺗﯽ اﺳم ﮐﺎﻣراﻧو آورد ﺑدﻧم ﻟرزﯾد . اون ھﻣﻧﺎم ﻋﺷق ﺑر
ﺑﺎد رﻓﺗﮫ ﻣن ﺑود .. اداﻣﮫ دارد .. ﻧوﯾﺳﻧده .. اﯾراﻧﯽ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر